Servicii PSI

I. APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR – prevenirea si stingerea incendiilor (PSI)

 1. Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor, conform prevederilor Cap.II din OMAI nr. 163/2007 cuprinde:
  1. stabilirea structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
  2. elaborarea actelor de autoritate (decizii, dispozitii, hotarari, etc.) prin care se stabilesc raspunderi pe linia apararii impotriva incendiilor/psi, respectiv :
  • dispozitie privind stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor privind apararea impotriva incendiilor/prevenirea si stingerea incendiilor (psi) ;
  • instructiuni de aparare impotriva incendiilor si atributiile psi ale salariatilor;
  • dispozitie privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;
  • dispozitie privind organizarea instruirii salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta;
  • reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor-psi, la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea substantelor periculoase, specifice produselor din unitate;
  • dispozitie de numire a cadrului tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor/prevenirii si stingerii incendiilor(psi);
  • masuri speciale de aparare impotriva incendiilor pentru perioadele caniculare/reci.
 2. elaborarea documentelor si evidentelor specifice privind apararea impotriva incendiilor;
 3. organizarea prevenirii si stingerii incendiilor (psi) si interventiei la locurile de munca;
 4. verificari periodice pentru depistarea si inlaturarea unor situatii de pericol de incendiu;
 5. analiza periodica a capacitatii de aparare impotriva incendiilor din unitate si elaborarea unor programe de optimizare a activitatii de prevenire si stingere a incendiilor (psi);
 6. elaborarea planurilor de protectie impotriva incendiilor:
  • planul de evacuare a persoanelor si bunurilor;
  • planul de depozitare si evacuare a materialelor clasificate conform legii ca periculoase;
  • planul de interventie in caz de incendiu.
 7. comunicarea catre conducerea societatii beneficiare a eventualelor deficiente constatate si propuneri de masuri pentru reducerea riscului de incendiu si imbunatatirea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor (psi) in unitate;
 8. verificarea modului de aplicare a normelor, reglementarilor tehnice si dispozitiilor care privesc apararea impotriva incendiilor/prevenirea si stingerea incendiilor (psi);
 9. stabilirea necesarului de mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor (stingatoare) si verificarea periodica a starii de functionare a acestora;
 10. reprezentarea societatii beneficiare la controalele efectuate de inspectia de prevenire a incendiilor din cadrul Inspectoratelor Teritoriale pentru Situatii de Urgenta.
 11. Efectuarea instruirii salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta conform prevederilor Ordinului ministrului administratiei si internelor nr.712/2005, consta in:
  • Intocmirea tematicii anuale de instruire a salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta, cu referire la masurile pentru prevenirea si stingerea incendiilor (psi) si la prevederile Legii apararii impotriva incendiilor nr.307/2006 si Legii protectiei civile nr.481/2004;
  • Stabilirea graficului de instruire cu tematicile periodice, functie de gradul de periculozitate si riscului de incendiu al activitatilor specifice desfasurate;
  • Efectuarea instructajului introductiv general, instructajul specific locului de munca si instructajului periodic (conform tematicii si graficului stabilit) si completarea fiselor individuale de instructaj ale salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta.
 12. Intocmirea documentatiei tehnice de specialitate pentru obtinerea avizului/autorizatiei de securitate la incendiu si protectie civila conf. prevederilor Normelor metodologice, aprobate prin Ordinului ministrului administratiei si internelor nr.80/2009, cuprinde:
  • Intocmirea raportului de expertiza tehnica privind cerinta esentiala ,,securitate la incendiu’’
  • Elaborarea scenariului de securitate la incendiu al obiectivului;
  • Verificarea proiectului tehnic pentru cerinta de calitate-siguranta la foc;

Published on  January 2nd, 2019